Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tot stand komen, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomsten gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de eventueel daaruit voortvloeiende verbintenissen. Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Definities In deze algemene voorwaarden wordt met de volgende termen bedoeld:

  • Opdrachtgever: Diegene, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die aan de opdrachtnemer de opdracht verstrekt.
  • Opdrachtnemer: de heer J. Jorna, handelend onder de naam Kraanbedieningjorna met KvK nr.61252174
  • Opdracht: de overeenkomst gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond van deze algemene voorwaarden.

Overeenkomst

Een opdracht komt slechts tot stand door het tekenen door beide partijen van een schriftelijk stuk inhoudende de condities waarop de afgesproken werkzaamheden worden verricht. Eventuele wijzigingen (inclusief locatiewijziging en daarbij behorende tariefswijziging) in de overeenkomst hebben slechts gelding indien deze schriftelijke overeen zijn gekomen.

Aansprakelijkheid

Tijdens het gebruik door opdrachtnemer van het materieel dat door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld blijft dit gebruik en het materieel voor risico van opdrachtgever. Dit geldt ook voor materieel dat door opdrachtgever is ingehuurd van een derde.

Opdrachtnemer wordt door de opdrachtgever als gemachtigd bestuurder van het materieel aangewezen.
Opdrachtgever dient voor adequate verzekeringen te zorg dragen, waarbij opdrachtnemer ook onder dekking valt (in rol gelijkwaardig aan die van ondergeschikte).
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook welke door hem wordt toegebracht aan materiaal van opdrachtgever, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer.

Opdrachtnemer blijft gevrijwaard voor schade aan de last. Voor zover deze schade volgens wettelijke regeling toch voor zijn rekening komt wordt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het bedrag dat zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hiervoor uitkeert.
Eventuele schade dient binnen drie werkdagen na ontdekking daarvan aan opdrachtnemer gemeld te worden bij gebreke waaraan iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer vervalt.

Overige

Opdrachtnemer zal het ter beschikking gestelde materieel steeds op juiste wijze gebruiken en onderhouden, e.e.a. waar nodig conform wettelijke voorschriften en veiligheidseisen.
Opdrachtnemer kan een overeenkomst opschorten of ontbinden indien de omstandigheden (bijvoorbeeld weersomstandigheden, gevaar voor veiligheid van zijn persoon, goederen of anderen) hem daartoe nopen. Opdrachtnemer en opdrachtgever hebben een 3 wekelijkse opzeg termijn.

Opdrachtgever kan een overeenkomst opzeggen tot vijf werkdagen voor het begin de opdracht. Daarna is hij gehouden om de volledig overeengekomen prijs over minimaal vijf dagen te voldoen.

Voor zover opdrachtgever mocht menen dat opdrachtnemer in gebreke blijft met uitvoering van de overeenkomst dient opdrachtgever aan opdrachtnemer een redelijke termijn te gunnen alsnog deugdelijk na te komen.

Faillissement, surseance of toepassing van de WSNP van de opdrachtgever geeft opdrachtnemer het recht om de overeenkomst direct op te zeggen.

Prijzen en betaling

Prijzen en tarieven worden schriftelijk tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen. Iedere opdracht en iedere werkdag omvatten minimaal acht factureerbare uren.

Voor werkuren gelegen tussen 18.00 uur en 07.00 worden andere tarieven gerekend.
Alle factuurbedragen zijn exclusief BTW, BTW Verlegd naar hoofdaannemer
Parkeergeld wordt apart in rekening gebracht tenzij anders is overeengekomen in offerte. Reistijd van de parkeerlocatie tot aan de werklocatie wordt in tijd berekend.Iedere verrekening door opdrachtgever met een factuur van opdrachtnemer is uitgesloten.

Opdrachtnemer zal 2 wekelijks factureren ,betaaltermijn van de facturen van opdrachtgever bedraagt 30 dagen. Als na die termijn de facturen niet zijn voldaan wordt daarover de wettelijke rente gerekend. De vordering zal dan zonder nadere ingebrekestelling aan een incassobureau worden overgedragen, waarvan de kosten voor rekening van opdrachtgever komen.

Niet tijdige betaling van de facturen door de opdrachtgever geeft opdrachtnemer het recht zijn verdere prestaties op grond van de overeenkomst op te schorten. Dit laat vordering door opdrachtnemer van gederfde inkomsten onverlet.

Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en de gevolgen die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en heeft uitsluitend de Nederlandse rechter rechtsmacht.